金剛薩埵除障咒


:

MANTRA To Remove Negative Energy ( Buddhist mantra purifying karma )만트라 치유 카르마 -咒語治愈業力 Tinna Tinh
https://www.facebook.com/tinna.tinh/Channel DonationMomo : 0359 275 701Pay Pal : quynhnguyen1990@gmail.comHello my beautiful friends. This is our new Album o...
https://youtu.be/uGXGNJypkzA
-redman(岡仁波齊) 2022-1-14
金剛薩埵除障咒
觀世音菩薩大悲咒 (by Ani Choying Drolma)

大悲咒的由來

大悲咒是觀世音菩薩的大慈悲心、無上菩提心、以及濟世渡人、開悟無上正等正覺的重要口訣。其中句句大願,願願著力。大悲咒是觀世音菩薩「大悲心陀羅尼經」中的主要部份,共有八十四句,其詳名為:「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒」其得名由來是佛陀告訴阿難尊者說:「如是神咒有種種名,一名廣大圓滿、一名無礙大悲、一名救苦陀羅尼、一名延壽陀羅尼、一名滅惡趣陀羅尼、一名破惡業障陀羅尼、一名滿願陀羅尼、一名隨心自在陀羅尼、一名速超上地陀羅尼。」觀世音菩薩之所以是千手千眼觀世音菩薩的因由是:當觀世音菩薩還在千光王靜住如來的佛土修行時,靜住如來特為他說「廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼」,並且對他說:「善男子!汝當持此心咒,普為未來惡世一切眾生作大利樂。」當時的觀世音菩薩聽完此咒後,即由初地證到第八地(不動地)。於是發出誓願說:「如我當來之世能利樂一切眾生者,令我即時身生千手千眼具足。」如此發願後,果真頓時身生千手千眼,並且十方大地為之震動,十方諸佛亦都放出無量光明,遍照十方的無邊世界。觀世音菩薩曾在佛陀處發誓說:「如果諸人天誠心念我名者,亦應念本師阿彌陀如來名,然後誦此陀羅尼神咒。如一夜能持誦五遍,則能除滅百千萬億劫生死重罪。如果諸人天誦持大悲章句者,即於臨命終時,十方諸佛皆來授手接引,並且隨其所願往生諸佛國土。如果諸人天誦持大悲咒者,得十五種善生,不受十五種惡死。諸人天誦持大悲咒者,行於道路,大風來時,吹此人毛髮衣服,餘風下過諸類眾生,得其人飄身風,吹著身者,一切重罪惡業悉皆滅盡,不受三惡道報,常生佛前,當知受持者福德果報不可思議。

:

Ani Choying Drolma
https://youtu.be/xVueLvn0WYE
-redman(岡仁波齊) 2022-1-16
觀世音菩薩大悲咒 (by Ani Choying Drolma)
解釋文字引自如下網址
大悲咒
-redman(岡仁波齊) 2022-1-16
解釋文字引自如下網址
Mantra of Avalokiteshvara (with Lyrics)


:

[1 Hour] Mantra of Avalokiteshvara (with Lyrics)
Mantra of Avalokiteshvara (with Lyrics 1 hour)In Buddhism, Avalokiteśvara has 108 avatars. One of these avatars is called Padmapani, the one who holds the lo...
https://youtu.be/ql-TYieEiuo
-redman(岡仁波齊) 2022-7-8
Mantra of Avalokiteshvara (with Lyrics)
六字箴言頌 蒙语版

諾那呼圖克圖:「六字真言為觀音菩薩微妙心印,有無量無邊不可思議功德,為十方諸佛所贊歎。若書六字大明,如同書三藏法寶。如誦六字大明,三世業障悉得清淨,了脫生死,究竟成就;且能斷無明、開智慧、降魔、治病、增富、救貧、消災、延壽,救百千難苦,摧滅貪嗔癡,閉塞輪迴路,歷代眷屬俱得超生,腹腸諸蟲,亦得證果;又具無量三昧法門,日日得具足六波羅密功德。一切金剛護法天龍八部,無不歡喜擁護。欲生何佛土,均如願成就。不但持誦書寫與觀想等,始有功德。只要此真言著於身,觸於手,耳有所聞,目有所見,或藏於家中,或書於門上,或展旗揚幡,凡沾此法味者,任何眾生,亦得生死解脫之因,同證菩提道果之德。逢凶化吉,遇難呈祥。凡未成佛,求壽,求子,求福,求權,求消滅一切地水火風空災難危險,以及一切所求,無不如摩尼寶珠,各滿其願。總而言之,六字真言之功德,就是佛之智慧來講,亦窮劫難盡。若以現在藏經上所載之功德來講,亦要講三年方能講完。」

:

六字箴言頌 蒙语版 ॐमणिपद्मेहूँ 美妙悅耳 六字大明陀罗尼 六字真言 歌う 7th
『觀世音菩薩心咒』ॐमणिपद्मेहूँōng ma nī bēi mēi hōng 唵 嘛 呢 叭 咪 吽南無觀世音菩薩南無觀世音菩薩南無觀世音菩薩
https://youtu.be/1w1reKKji7M
-redman(岡仁波齊) 2022-1-16
六字箴言頌 蒙语版
解釋文字引自維基百科
-redman(岡仁波齊) 2022-1-16
解釋文字引自維基百科
藥師佛咒


Medicine Buddha Mantra (with words)
Tibetan Buddhist Mantra - To eliminate not only pain of diseases but also help in overcoming the major inner sickness of attachment, hatred, jealousy, desire...
https://youtu.be/yUJucA-mrgE
-redman(岡仁波齊) 2022-1-22
藥師佛咒
綠度母心咒 (Green Tara Mantra)


【純正來自佛的音樂】綠度母心咒 Green Tara Mantra 。平和、寜靜、安祥、圓滿。消除負面情緒、改善感情運、財運必聽。分享累積功德,二小時版本| 開悟合一
#綠度母心咒語Green Tara Mantra 綠度母為多羅菩薩(梵語IAST:Tārā;多羅,意為“眼”、“妙目睛”、“瞳子”、“極度”、“救度”;藏語:སྒྲོལ་མ།;Drolma;卓瑪,意為“救度”),又譯為多羅母、多羅佛母、度母、綠度母、救度佛母。佛教認為多羅菩薩是觀世音菩薩化身的女性菩薩,因此,有時...
https://youtu.be/FnyxyNzzlrY
-redman(岡仁波齊) 2022-1-22
綠度母心咒 (Green Tara Mantra)
一个简单的MANTRA:HU
-nazacalines(游戏改变者) 2022-1-23
HU: Experience the Sound of Soul
HU: Experience the Sound of Soul
HU is an ancient name for God. It has been used for thousands of years as a prayer, mantra, and sacred chant to attune oneself to the presence of God.In many...
https://youtu.be/jgBoCO3Dw2g
-redman(岡仁波齊) 2022-8-14
HU: Experience the Sound of Soul
是,HU这个MANTRA历史远超当前人类历史。OMNEC ONEC "Soul Journey"的书里也介绍了如何用这些MANTRA冥想,和这些MANTRA的意义。在她的自传里,她提到过,当她在金星时,见过这个ECKARKAR的创始人
https://shop.omnec-onec.com/product/soul-journey-cd-download/ -nazacalines(游戏改变者) 2022-8-15
Remove All Negative Energy | Tibetan Healing Sounds |
Elimina Toda La Energía Negativa, Sonidos Curativos Tibetanos, Sonidos Puros Atraen Energía Positiva
Elimina Toda La Energía Negativa | Sonidos Curativos TibetanosSonidos Puros Atraen Energía Positiva | Limpia El Aura Y El Espacio🎥 Versión de alta calidad 4...
https://youtu.be/xphwtv6N_nk
-redman(岡仁波齊) 2022-4-4
Remove All Negative Energy | Tibetan Healing Sounds |
藥師佛咒

The Medicine Buddha Mantra

" Tayata Om Bejaje Bejaje Maha Bejaje Raja Samungate Svaha "

(May the many sentient beings who are sick,

quickly be freed from sickness.

And may all the sicknesses of beings Never arise again.)

Medicine Buddha Mantra
The Medicine Buddha MantraTayata Om Bejaje BejajeMaha BejajeRaja Samungate Svaha(May the many sentient beings who are sick,quickly be freed from sickness.And...
https://youtu.be/ipkuKVlgiwM
-redman(岡仁波齊) 2022-6-24
藥師佛咒
Om Mani Padme Hum Mantra
Om Mani Padme Hum Mantra 3 Hours - 3 TIẾNG Thần Chú Mật Tông Tây Tạng Án Ma Ni Bát Di Hồng
Om Mani Padme Hum ॐ मणिपद्मे हूँLợi lạc khi niệm thần chú Om Mani Padme Hum1. Thần chú Om Mani Padme Hum là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất ...
https://youtu.be/-CJ9gT4F_kY
-redman(岡仁波齊) 2022-8-2
Om Mani Padme Hum Mantra
Om Mani Padme Hum 六字大明咒 The Best Version 天籁版本
Om Mani Padme Hum 六字大明咒 The Best Version 天籁版本 - Sound Of Meditative
Meditation music,Relaxing music,Calm music,Yoga music,Study music,Healing music and Sleep music. Music is a beautiful form of expression. it is that form of ...
https://youtu.be/JXPJ3_7RwWM
-redman(岡仁波齊) 2023-3-12
Om Mani Padme Hum 六字大明咒 The Best Version 天籁版本
👍👍👍
-eleclan(eleclan) 2022-8-2
Listen to these mantras before you hit the bed.

Feeling Stressed? Try these calm and soothing Stress Melting Sleep Mantras before you hit the bed.

1. Prana Apana (Starts at 00:00)

2. Jai Ganesh Pahimam ( Starts at 11:07)

3. Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung ( Starts at 23:00)

4. Satnam Waheguru ( Starts at 35:20)

5. Anand Bhaia ( Starts at 46:40)

Listen to these mantras before you hit the bed.
Feeling Stressed? Try these calm and soothing Stress Melting Sleep Mantras before you hit the bed.1. Prana Apana (Starts at 00:00)2. Jai Ganesh Pahimam ( Sta...
https://youtu.be/O68TWWzG5T4
-redman(岡仁波齊) 2022-8-14
Listen to these mantras before you hit the bed.
二十一尊度母礼赞经
《NHỊ THẬP NHẤT ĐỘ MẪU TÁN KINH》
Tư liệu âm thanh trích lục:https://www.youtube.com/watch?v=5d5J7cmMYVY&t=642shttps://www.youtube.com/watch?v=REjv4mRZaVwThông điệp và ý nghĩa: Thực hành nhữn...
https://youtu.be/sgB8UkJPWBY
-redman(岡仁波齊) 2022-9-16
二十一尊度母礼赞经
密勒日巴尊者心咒
(Longer version) Jetsun Milarepa Mantra, 密勒日巴尊者心咒
https://youtu.be/hZEHnpxBHbM
-redman(岡仁波齊) 2022-10-13
密勒日巴尊者心咒
OM Mantra meditation
OM Mantra meditaton

OM Mantra Meditation recorded at 528Hz


https://rumble.com/vyz62d-om-mantra-meditaton.html -redman(岡仁波齊) 2022-11-29
OM Mantra meditation
阿弥陀佛咒 Namo Amitabha- Pure Land (WITH LYRICS)
Buddhist Mantra- Namo Amitabha- Pure Land (WITH LYRICS) 阿弥陀佛咒 -阿弥陀マントラ remove negative energy
Amitayus DharaniNamo Ratna Trayaya,Namah Arya Amitabhaya,Tathagataya, ArhateSamyakSambuddhaya.Tadyatha:Aum, Amrite, Amritodbhave,Amrita Sam-bhave,Amrita Garb...
https://youtu.be/Rk2n8MsMP2s
-redman(岡仁波齊) 2022-11-29
阿弥陀佛咒 Namo Amitabha- Pure Land (WITH LYRICS)
般若波羅密多心經 (2003版) [梵文] Prajna Paramita Heart Sutra Mantra
ARTIST :  黃慧音

♫ PRAJNA PARAMITA HRDAYA SUTRAM SANSKRIT ★ Imee Ooi ★ Prajna Paramita Heart Sutra Mantra with Lyrics
https://youtu.be/-LsZpFaGFoU
-redman(岡仁波齊) 2023-1-2
般若波羅密多心經 (2003版) [梵文] Prajna Paramita Heart Sutra Mantra
蓮花生大士心咒
Visualize Guru and repeat this Mantra 1000 times a day without interruption. You are always protected from any Virus and risky. Removable Physical pain, Mental pain, Suffer, Heavy Obstacles and All Negative Energy by Such Powerful Blessing from Guru Rinpoche (Guru Padmasambhava).
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung (Guru Rinpoche) Powerful Mantra Removable Obstacle, Suffer
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung (Guru Rinpoche) Powerful Mantra Removable Obstacle, SufferDedicated To Guru Rinpoche (Guru Padmasambhava, Urgen Pema ...
https://youtu.be/aoKtjaenBr8
-redman(岡仁波齊) 2023-1-20
蓮花生大士心咒